/home/greyhouse/ftp/szara_www
Fundacja
Fundacja Grey House Szara Kamienica powstała w 1993 roku z inicjatywy prywatnej. Zadaniem Fundacji jest przede wszystkim ochrona zabytków, rewaloryzacja substancji zabytkowo-kulturalnych oraz wspieranie działań kulturalnych na różnych płaszczyznach. W latach 90-tych Fundacja dokonała kompleksowej rewitalizacji i restauracji Szarej Kamienicy przywracając jej niegdysiejszą świetność.

Obecnie, w coraz większym stopniu Fundacja stawia sobie za cel wspieranie rozwoju kultury i sztuki działając dwutorowo:

1. stając się podmiotem realizującym własne programy dla których szuka partnerów i źródeł finansowania w sektorze publicznym, prywatnym i non-profit

2. wspierając instytucje kulturalne o podobnym profilu (programy dotacyjne)

O kierunku tej zmiany świadczą aktualnie realizowane i planowane przedsięwzięcia Fundacji..