/home/greyhouse/ftp/szara_www
Misja i cele statutowe

Misją Fundacji Grey House jest działalność na rzecz upowszechniania ochrony i rewaloryzacji dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz tworzenie przestrzeni dla świadomego odbioru sztuki i promowanie najwyższej jakości przedsięwzięć artystycznych.

Fundacja wspiera kulturowe i artystyczne osiągnięcia osób, organizacji i lokalnych społeczności, zmierzające do podniesienia sensu i jakości życia człowieka poprzez sztukę, w skali prywatnej, społecznej i globalnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • finansowanie przedsięwzięć mających znaczenie dla rewaloryzacji substancji zabytkowo - kulturowych, w tym również badań naukowych i ich wdrożeń, a także przedsięwzięć kulturalnych związanych z ochroną i odnową zabytków
  • finansowanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury, w szczególności organizację wystaw, pokazów, prelekcji, wykładów, wydań albumów i innych wydawnictw
  • promocję i wspieranie oraz finansowanie wszelkich przedsięwzięć z zakresu ochrony substancji zabytkowo - kulturowej Rzeczpospolitej Polskiej
  • promocję i wspieranie kultury, w szczególności przez pomoc i uczestnictwo oraz organizację wszelkich przedsięwzięć mających na celu szerzenie kultury
  • propagowanie zagadnień rewaloryzacji i ochrony substancji zabytkowych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków polskich
  • udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych osobom, których działalność służyłaby upowszechnianiu zagadnień rewaloryzacji substancji zabytkowych oraz rozwojowi i upowszechnianiu kultury, w szczególności dla utalentowanych twórców
  • przyznawanie nagród za osiągnięcia w zakresie rewaloryzacji substancji zabytkowych, bądź też mających znaczenie uniwersalne, w tym również w dziedzinie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuk pięknych i muzyki.

W realizacji tych celów Fundacja współdziała z właściwymi organami władzy i administracji, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, jak również innymi osobami prawnymi i fizycznymi zarówno w Polsce jak i za granicą.