/home/greyhouse/ftp/szara_www
Aktualności
Ogłaszamy 8. edycję Konkursu Fundacji Grey House. Czekamy na Wasze zgłoszenia! 2018-06-16

 

1.     Uczestnicy konkursu winni wysłać do dnia 20 lipca 2018 r. kompletne zgłoszenie, na które składają się:

1) Dzieło tj. 2 reprezentatywne prace. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 Dzieło składające się z wielu części (prac, działań etc.) pod warunkiem, że całość Dzieła będzie ujęta na jednej fotografii. Dozwolone jest dołączenie maksymalnie 3 widoków szczegółów (fragmentów prac).  Dzieło powinno być nadesłane w wersji cyfrowej w formacie jpg, pdf, tiff, mov, avi lub mp4. Maksymalny czas trwania wszystkich plików video określa się jako 10 minut. Waga przesłanych cyfrowo plików (po zsumowaniu) nie może przekroczyć 500 MB.  Prace zgłoszone do I etapu konkursu (Dzieło) muszą być stworzone po 15 czerwca 2016 r.

2) CV

3) wypełniona karta zgłoszeniowa wraz z dokumentacją Dzieła tj.  opisem techniki, formatu i zarysem koncepcji i/lub scenariusza Dzieła (jeśli występuje). Karta do pobrania na stronie Fundacji: www.szarakamienica.pl/public/picture/file/karta%20zgloszeniowa%208%20edycja%20konkursu%20FGH.doc

4) prezentacja planu działań artystycznych na rok kalendarzowy następujący po przyznaniu stypendium  (od 1000 do 3000 znaków).

2.     Zgłoszeń należy dokonywać droga internetową (e-mail) na adres: galeria@szarakamienica.pl – aplikacja  jest ważna wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu otrzymania jej przez Organizatora (e-mail). 

1) Prace w kategoriach: sztuka cyfrowa i wideo performance mogą (nie muszą) być dostarczone pocztą na nośnikach elektronicznych wraz ze szczegółowym opisem plików zawierającym tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora dokumentacji, na adres: Fundacja Grey House Szara Kamienica, Rynek Główny 6, 31-042 Kraków. Przesłane w ten sposób materiały nie będą zwracane.

3.     Uczestnicy II etapu konkursu zobowiązani są do przesłania do siedziby Fundacji wybranych wspólnie z kuratorem prac na wystawę konkursową w nieprzekraczalnym terminie – do 15 listopada 2018 r. Wszystkie prace uczestników II etapu konkursu udostępnione Organizatorowi zastaną zwrócone Właścicielom. Koszt transportu Dzieł na wystawę konkursową oraz ich odbioru ponosi Właściciel (autor) prac.

4.     Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania drogą mailową na adres mailowy Fundacji Grey House w terminie 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu  swojego portfolia zawierającego rozszerzone CV oraz prace artystyczne w formie reprodukcji, które złożą się na prezentację on-line.

5.     Galeria Szara Kamienica zastrzega sobie prawo eksponowania wybranych prac  wszystkich uczestników II etapu w galerii Szara Kamienica  od 1 listopada 2018 do 20 stycznia  2019 r.

JURY 

1.     Członków Jury w liczbie co najmniej 5 osób powołuje Fundacja Grey House Szara Kamienica.

2.     Skład Jury jest zmienny i jawny.

3.     W każdej edycji Nagrody odbywa  się 1 posiedzenie Jury poświęcone wyborowi Laureata Nagrody.

4.     Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji. 

TERMINY

1.     Zgłoszenia do konkursu należy wysłać do dnia 20 lipca 2018 r. (w przypadku zgłoszeń pocztą liczy       się data stempla pocztowego) 

2.     Ogłoszenie wyników I etapu – do 20.09.2018

3.     Wystawa konkursowa odbędzie się w grudniu 2018 r. Data wernisażu i ogłoszenia wyników  zostanie podana w terminie późniejszym 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.     Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu konkursu w całości.

2.     Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszone/dostarczone na konkurs i wystawę konkursową  Dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia poniesie odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3.     Materiały zgłoszeniowe (nośniki CD/DVD i in.) wysłane do Organizatora nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

4.     Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z reprodukcjiDzieła w celu promocji i reklamy Uczestnika, konkursu, wystawy konkursowej oraz Fundacji, a w tym w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie wszelkimi znanymi obecnie technikami; rozpowszechnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, dokonywanie obróbki komputerowej oraz przetwarzanie w sieci i lokalnie, wystawienie, wyświetlanie i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie poprzez sieć komputerową lub inną sieć przekazu elektronicznego, publiczne odtwarzanie i nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie dziełem zależnym.

5.     W zakresie nabytej licencji (p. 4, Postanowienia Ogólne) Organizator uprawniony jest do przeniesienia licencji oraz udzielenia sublicencji w celu organizacji i promocji Konkursu i Fundacji

6.     Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku, gdy prace nadesłane na konkurs nie będą spełniały podstawowych wymogów określonych przez Organizatora.

7.     Wszelkich informacji udziela:

Patrycja Smyła

Fundacja Grey House Szara Kamienica

Tel. 600 378900

e-mail: patrycja_kujawska@szarakamienica.pl

 

FAQ

Czy jeśli moje 30. urodziny wypadają w listopadzie br. mogę brać udział w konkursie? 

Odp: W konkursie mogą brać udział także absolwenci kierunków artystycznych z lat ubiegłych, którzy w dniu wysłania zgłoszenia (czyli najpóźniej do 20 lipca) nie ukończyli 30 roku życia. Jeśli więc  30. urodziny zgłaszającej/ego przypadają po 20 lipca,  aplikacja uczestnika zostanie przyjęta.